• Fii alături de Echipa Țării

Integritatea în fotbal

Convenția Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive

18 feb 2021 de Sandu Grecu

În urma ratificării la data de 29.11.2018 de către Republica Moldova a Convenției Consiliului Europei privind manipularea în competițiile sportive (Convenția Macolin), Statul s-a angajat să transpună în practică scopul Convenției care este de a combate manipularea competiţiilor sportive pentru a proteja integritatea sportului şi etica sportivă în conformitate cu principiul autonomiei sportului. 

 

Convenția Macolin este singurul cadru juridic obligatoriu existent la nivel internațional, care are drept obiectiv combaterea manipulării în sport. Conform articolului 1, acesta are un scop dublu. Primul - prevenirea, detectarea și sancționarea manipulării sportive la nivel național și internațional și al doilea - promovarea cooperării între diferiții actori implicați în sport și pariuri sportive. Astfel Convenția  creează obligații față de state de a asista în mod concret actorii publici cât și privați în abordarea problemei complexe a manipulării sportive.

 

Convenția Macolin prevede:

-     Fiecare Parte, în cadrul jurisdicţiei sale, va încuraja organizaţiile sportive, organizatorii competiţiilor şi operatorii de pariuri sportive să coopereze în vederea combaterii manipulării competiţiilor sportive şi, după caz, să le încredinţeze implementarea stipulaţiilor relevante ale acestei Convenţii. (Art. 4 p. 2);

-     Fiecare Parte va încuraja organizaţiile sportive, operatorii de pariuri sportive, organizatorii de competiţii precum şi alte organizaţii relevante să stabilească proceduri şi reguli pentru combaterea manipulării competiţiilor sportive şi va adopta, după caz, măsuri legislative sau de alt tip pentru acest scop. (Art. 5 p. 2)

-     Fiecare Parte va încuraja creşterea gradului de conştientizare, educaţia, instructajul şi cercetarea pentru a consolida combaterea manipulării competiţiilor sportive. (Art. 6 p. 1).

 

Astfel, în conformitate cu prevederile Convenției, o atenție deosebită trebuie îndreptată asupra mecanismelor de sensibilizare și prevenire.

 

Trebuie să recunoaștem că conștientizarea cu privire la gravitatea problemei este scăzută. Prin urmare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu FMF și cu sprijinul FIFA, au elaborat  materiale educaționale care sunt distribuite și explicate în timpul seminarelor și campaniilor informaționale.

 

De asemenea, o importanță  în procesul implementării Convenției Macolin este acordat art. 12 și 13 ale Convenției:  

-     fiecare Parte va facilita, la nivel naţional şi internaţional şi în conformitate cu legislaţia sa naţională, schimbul de informaţii între autorităţile publice relevante, organizaţiile sportive, organizatorii de competiţii, operatorii de pariuri sportive şi platformele naţionale

-     fiecare parte va crea o Platformă Națională care va:

a.    servi ca punct central (hub) informaţional, care va colecta şi difuza informaţia care este relevantă pentru combaterea manipulării competiţiilor sportive către organizaţiile şi autorităţile relevante; 

b.    coordona combaterea manipulării competiţiilor sportive;

c.     colecta, centraliza şi analiza informaţia cu privire la pariurile neregulamentare şi dubioase efectuate în legătură cu competiţiile sportive care au loc pe teritoriul Părţii şi, unde va fi cazul, va emite alarme; 

d.    transmite informaţia cu privire la încălcările potenţiale ale legislaţiei sau regulamentelor sportive cu referire la această Convenţie autorităţilor publice sau organizaţiilor sportive şi/sau operatorilor de  pariuri sportive; 

e.      coopera cu toate autorităţile şi organizaţiile relevante la nivel naţional şi internaţional, inclusiv cu platformele naţionale şi ale altor State.

 

Fiecare Parte va comunica secretariatului general al Consiliului Europei denumirea şi adresa platformei naţionale.

 

În acest sens, în 2016 Consiliul Europei a creat o rețea de Platforme Naționale cunoscută sub denumirea de ”Group of Copenhagen”, din care actualmente fac parte 33 de state.

 

Ținem să menționăm că toate cele 7 țări care au ratificat Convenția Macolin (Italia, Portugalia, Grecia, Elveția, Norvegia, Ucraina, Moldova) au creat Platformă Națională, precum prevede Convenția.

 

Republica Moldova a creat Platforma Națională la data de 25.01.2021, prin ordinul MECC.

Moldova se află la etapa inițială a punerii în aplicare a Convenției Macolin.

 

FMF salută ratificarea Convenției și va depune toate eforturile ca potențialul ei să fie pe deplin pus în aplicare.

Cunoaștem, există mulți factori care îngreunează acest lucru. Cauzele principale sunt corupția, spălarea banilor și diverse abuzuri care nu au frontiere naționale.

Cu toate acestea, mecanismele de prevenire și conștientizare, cooperarea transfrontalieră, schimbul de experiență și cooperarea între toate părțile interesate implicate, o abordare integrată pe două căi a procedurilor disciplinare și penale paralele pot fi un factor de descurajare, dar și un mod eficient de combatere a manipulării în sport.