• Fii alături de Echipa Țării

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA TENDER

18 ian 2024 de Reporter FMF

ATENȚIE!

FMF anunță concurs pentru efectuarea ”Studiului de prefezabilitate pentru construcția unui stadion de fotbal în municipiul Chișinău”.

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA TENDER

 

Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) organizează un concurs pentru identificarea companiei, care va efectua un studiu de prefezabilitate pentru construcția unui stadion de fotbal în municipiul Chișinău. Studiul de prefezabilitate trebuie să fie prezentat în corespundere cu termenii de referință pentru participare la tender.

                                                                                                                                                               18.01.2024

 

Termeni de referință pentru participare la tender

Studiul de prefezabilitate pentru construcția unui stadion de fotbal în municipiul Chișinău

 

Valoarea proiectului: Prețul ofertei urmează să fie stabilit în valută străină (Euro), fără TVA.

Planul de finanțare a proiectului: 50% la semnarea contractului cu compania câștigătoare a proiectului; 40% la finisarea a ½ din lucrări; 10% după finisarea tuturor lucrărilor și recepția obiectului, fără rezerve.

Termenul de prezentare a studiului de fezabilitate: 03 Mai 2024, ora 15.00.

Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică.

Data limită de depunere a ofertei: 1 Februarie 2024, ora 17.00.

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la dată limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

Oferta trebuie să conțină:

1. Rezumat executiv (descrierea succintă a proiectului și a obiectivelor);

2. Fundamentarea necesității realizării investiției în construcția stadionului de fotbal;

3. Amplasarea (evaluarea potențialelor teritorii pentru construcție, inclusiv analiza accesibilității și impactul asupra comunității locale);

4. Analiza demografică a publicului țintă și cererea de evenimente sportive și de divertisment;

5. Analiza juridică și de reglementare (evaluarea reglementărilor și a aspectelor juridice legate de construcția stadionului și investigarea procesului de obținere a autorizațiilor;

6. Identificarea surselor posibile de investiții (granturi guvernamentale, investiții private, împrumuturi);

7. Analiza costului estimat al proiectului etapizat;

8. Analiza tehnică preliminară (tehnologia și metodele de construcție, soluții tehnice potențiale);

9. Analiza riscurilor (identificarea și evaluarea riscurilor potențiale, strategii de atenuare a riscurilor);

10. Analiza impactului social, cultural și de mediu (evaluarea impactului proiectului asupra comunității și mediului și planificarea măsurilor de minimizare a impactului negativ);

11. Implicarea părților interesate (identificarea și implicarea comunității locale, autorităților guvernamentale și organizațiilor sportive, colectarea feedbackului și abordarea preocupărilor ridicate ale părților interesate);

12. Programul preliminar (elaborarea unui calendar preliminar al proiectului de la planificare până la finalizare, identificarea principalelor etape și termene, reperele critice și potențialele întârzieri);

13. Considerații privind sustenabilitatea (integrarea practicilor durabile de proiectare și construcție, analiza eficienței energetice, gestionarea deșeurilor și alte măsuri ecologice);

14. Proiectare de arhitectură și inginerie (dezvoltarea conceptelor inițiale de design și a planurilor arhitecturale);

15. Planificare operațională și întreținere (schițarea planuri pentru funcționarea și întreținerea în curs de desfășurare a stadionului, estimarea costurilor curente pentru întreținere și personal);

16. Concluzii (Rezumatul constatărilor cheie, următorii pași și recomandări);

17. Anexe (detalii suplimentare, cum ar fi previziuni financiare, detalii tehnice adiționale, documente justificative, autorizații, evaluări de mediu, hărți, schițe, diagrame, studii anterioare);

 

Ofertantul va prezenta oferta semnată și ștampilată, în corespundere cu cerințele din descrierea lucrărilor necesare anexată, în anticamera sediului central al FMF (str. Tricolorului nr. 39, Chișinău, MD-2012, Moldova).

Persoana de contact: Alina Capațîna, mob. +373 691 77 220, e-mail: alina.kapatina@fmf.md

 

 

Attention! 

FMF is looking for a company to carry out the "Pre-feasibility study for the construction of a football stadium in the municipality of Chisinau". 

 

INVITATION FOR PARTICIPATION IN THE TENDER

 

The Football Association of Moldova (FMF) is organizing a tender to identify the company, which will carry out a pre-feasibility study for the construction of a football stadium in the municipality of Chisinau. The pre-feasibility study must be presented in accordance with the terms of reference for participating in the tender.

18.01.2023

 

 Terms of reference for participation in the Tender

 "Pre-feasibility study for the construction of a football stadium in the municipality of Chisinau".

 

Project value: The price of the offer is to be set in foreign currency Euro, excluding VAT.

Project financing plan: 50% upon signing the contract with the project winning company; 40% upon completion of ½ of the works; 10% after finishing all works and receiving the object, without reserves.

Deadline for presenting the feasibility study: May 3, 2024, 3 p.m.

Award criterion: the most advantageous technical-economic offer.

Deadline for submitting the offer: February 1, 2024, 5 p.m.

Bid validity: 30 days from the deadline set for submitting bids.

 

The offer must contain:

1. Executive Summary (brief overview of the project and objectives);

2. Substantiating the need to make the investment in the construction of the football stadium;

3. Site selection (evaluation of potential sites for construction, including analysis of accessibility and impact on the local community);

4. Demographic analysis of the target audience and the demand for sports and entertainment events;

5. Legal and regulatory compliance (review of the relevant laws and regulations related to the construction of the stadium and investigation of the authorization process);

6. Evaluate funding sources of investment (government grants, private investment, loans);

7. Analysis of the estimated cost of the staged project;

8. Technical feasibility (construction technology and methods, potential technical solutions);

9. Risk analysis (identification and assessment of potential risks, risk mitigation strategies);

10. Social, cultural and environmental impact assessment (assessing the impact of the project on the community and the environment and planning measures to minimize the negative impact);

11. Stakeholder engagement (identifying and engaging the local community, government authorities and sports organisations, gathering feedback and addressing raised stakeholder concerns);

12. Project schedule (preliminary project schedule from planning to completion, identifying key milestones and timelines, critical milestones and potential delays);

13. Sustainability considerations (integration of sustainable design and construction practices, consider energy efficiency analysis, waste management and other environmentally friendly measures);

14. Architectural and engineering design (development of initial design concepts and architectural plans);

15. Operational and maintenance planning (outline plans for the ongoing operation and maintenance of the stadium, estimating current costs for maintenance and staffing);

16. Conclusions (Summary of key findings, next steps and recommendations);

17. Appendices (additional details such as financial forecasts, additional technical details, supporting documents, permits, environmental assessments, maps, sketches, diagrams, previous studies).

 

The tenderer will present the signed and stamped offer, in accordance with the requirements of the attached description of the required works, in the antechamber of the FMF headquarters (str. Tricolorului no. 39, Chisinau, MD-2012, Moldova).

Contact person: Alina Capatîna, mobile. +373 691 77 220, e-mail: alina.kapatina@fmf.md.