FMF

Memorandum FMF - MECC

News Details
Text

Federația Moldovenească de Fotbal și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova au semnat astăzi un MEMORANDUM DE COLABORARE PRIVIND DEZVOLTAREA FOTBALULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 

Recunoscând dorința comună de dezvoltare și aprofundare a cooperării în domeniul fotbalului, inclusiv pregătirea de specialiști pentru dezvoltarea fotbalului, 

Apreciind necesitatea creării unui cadru legislativ normativ pentru pregătirea și realizarea comună de programe și proiecte de cooperare în domeniul fotbalului,  

În limita competențelor și atribuțiilor ce le revin, FMF și MECC au încheiat prezentul Memorandum asupra următoarelor: 

Articolul 1 
Părțile își vor edifica relațiile pe principiile respectului reciproc, independenței și cooperării. 

Articolul 2
Memorandumul urmărește să atingă următoarele scopuri:
-    Introducerea în învățământul general a disciplinei opționale „Educație Fizică și Fotbal”, precum și a orelor de fotbal în învățământul extrașcolar și în instituțiile de dezvoltare timpurie;
-    Certificarea Școlii Federale de Antrenori din cadrul FMF și/sau a unor categorii specia-le de licență, și susținerea angajării în cadrul instituțiilor subordonate MECC a antreno-rilor licențiați care corespund cerințelor de funcție;
-    Utilizarea și îmbunătățirea infrastructurii sportive pentru practicarea fotbalului;
-    Formarea și pregătirea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea calității orelor de educa-ție fizică;
-    Participarea activă a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal în competiți-ile organizate sub egida FMF;
-    Susținerea creării claselor specializate de fotbal în instituțiile de învățământ naționale.

Articolul 3 
În vederea implementării Memorandumului, Părțile au întreprins următoarele acțiuni: 
a)    Elaborarea de către FMF a curriculumului la disciplina „Educație Fizică și Fotbal”;
b)    Aprobarea de către MECC a curriculumului elaborat de FMF și introducerea în învă-țământul general a disciplinei opționale „Educație Fizică și Fotbal”.

Articolul 4 
În vederea implementării Memorandumului, Părțile vor întreprinde următoarele acțiuni: 
a)    Elaborarea de către FMF a programului destinat secțiilor de fotbal în învățământul extrașcolar din cadrul instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal și aprobarea acestuia de către MECC până în 31.12.2020;
b)    Aprobarea de către MECC până la 01.05.2020 a proiectului „Fotbal în grădinițe” destinat copiilor din instituțiile de dezvoltare timpurie;
c)    Certificarea până la 31.05.2019 a Școlii Federale de Antrenori din cadrul FMF și acordarea dreptului antrenorilor licențiați care corespund cerințelor de funcție să fie angajați în cadrul instituțiilor subordonate MECC;
d)    Susținerea creării până la 31.12.2020 a claselor specializate în instituțiile de învă-țământ.
e)    Îmbunătățirea de către MECC și FMF până la 31.12.2020 a condițiilor de practicare a fotbalului pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin renovarea și construcția infrastructurii fotbalistice.
f)    Organizarea până la 31.12.2020 a turneelor și competițiilor fotbalistice de către Părți în cadrul instituțiilor de educație timpurie, școli primare, gimnazii și licee.
g)    Organizarea cursurilor de formare a profesorilor și certificarea acestora în domeni-ul fotbalului pe perioada desfășurării.
h)    Inventarierea și acordarea de către MECC și FMF până la 31.12.2020 a utilajului și medicamentelor necesare pentru cabinetul medical din instituțiile subordonate MECC pentru acordarea primului ajutor. 
i)    Asigurarea de către MECC și FMF până la 31.12.2020 a profesorilor cu materiale didactice cu tematică fotbalistică. 

Articolul 5
Distribuirea Memorandumului de Colaborare
Părțile se obligă să distribuie copiile prezentului Memorandum tuturor autorităților și  instituți-ilor implicate sau celor care trebuie să cunoască conținutul acestuia.

Articolul 6 
Prezentul Memorandum intră în vigoare la data semnării și este valabil până la 31.12.2020, cu excepția cazului denunțării acestuia înainte de termen printr-o notificare scrisă, adresată cu 30 de zile înainte de către oricare dintre Părți.
Prezentul Memorandum poate fi modificat printr-un schimb de scrisori, la solicitarea uneia dintre Părți. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile prezentului Arti-col.
Disputele cu privire la interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului Memorandum se vor soluționa prin negocieri directe dintre Părți.

Image
Image